tkl.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Škola

Charakteristika školy:

Súkromná základná škola spolu s materskou školou v Tatranských kúpeľoch Lučivná patrí do sústavy špeciálnych škôl. Poskytuje výchovu a vzdelávanie zdravotne oslabeným deťom a žiakom v predprimárnom, primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní počas liečebného pobytu v zdravotníckom zariadení. Počas školského roka sa počet žiakov v jednotlivých triedach mení podľa dĺžky liečebného pobytu klientov. Deti v materskej škole a žiaci základnej školy si osvojujú obsah edukácie za rešpektovania špeciálnych edukačných zásad a princípov, s prihliadnutím na individuálne osobitosti, predpoklady a možnosti každého detského klienta. Súkromná základná škola je úplná, s ročníkmi 1. – 9.

Činnosť školy:

Cieľom špeciálnych pedagógov je interaktívne prepojiť školské osnovy kmeňovej školy s učivom a individuálnymi potrebami každého dieťaťa a žiaka, aby počas liečebného pobytu nebol výchovno-vzdelávací proces prerušený. Moderne zariadené učebne sú vybavené počítačovou a multimediálnou technikou, ktorá je výbornou pomôckou pre skvalitnenie vzdelávania a umožňuje deťom a žiakom získať okrem skúseností s inovatívnymi technológiami aj nové poznatky a zručnosti v tejto oblasti. K účinným ozdravným klimatickým podmienkam v lesnom prostredí patrí klimatoterapia na čerstvom tatranskom vzduchu, ktorá je hlavnou kúpeľnou filozofiou úspešnej liečby. Pedagógovia podporujú túto myšlienku organizovaním rôznych kultúrnych a športových podujatí - kolektívnych športov, kúpeľných hier a karnevalov.

Špecifické úlohy ZŠ a MŠ pri zdravotníckom zariadení:

Základná škola spolu s materskou školou pri zdravotníckom zariadení plní nasledujúce úlohy:

  • zabezpečuje kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje zdravotný stav dieťaťa a žiaka,
  • umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces kmeňovej ZŠ aj MŠ,
  • prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu detských klientov prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti,
  • napomáha rozvoju sociálno-komunikačných funkcií prostredníctvom vytvárania vzťahov a podpory komunikácie medzi deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí,
  • poskytuje informácie kmeňovej škole o zmenách vo výkonnosti dieťaťa a žiaka,
  • poskytuje poradenstvo rodičom a pedagógom kmeňovej školy o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na zdravotný stav dieťaťa a žiaka.
Mgr. Juliána Klaučová
poverená vedením školy

Kontakty

Súkromná základná škola, Lučivná 290, 059 31 LUČIVNÁ

Zborovňa:
zborovna@zstkl.sk, tel. č: 0919 389 571

Riaditeľ školy: 
riaditel@zstkl.sk, tel. č: 0919 398 022

Ostatné

Škola
Škola