Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Postup pred príchodom

1. Vypísanie návrhu lekárom

 

2. Doručenie návrhu do zdravotnej poisťovne dieťaťa

 Našimi zmluvnými partnermi sú poisťovne Dôvera, Union a VšZP. Liečebný pobyt trvá 28 dní (Union) alebo 21 dní (VšZP, Dôvera).


 3. Schvaľovací proces v poisťovni

trvá cca 1 – 4 týždne. Po odsúhlasení liečenia obdržíte z poisťovne "Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti."


4. Predbežná rezervácia termínu a typu ubytovania
 

Približné obdobie liečenia a typ ubytovania si je možné predbežne dohodnúť telefonicky alebo mailom - po vypísaní návrhu lekárom.

Sme pripravení poskytnúť komplexnú starostlivosť pacientom bez sprievodu i so sprievodom. Deti bez sprievodu sú ubytované na oddelení Limba. Ubytovanie pre deti so sprievodom ponúkame na oddeleniach Limba matky s deťmi, Jedľa, Osika, Borievka, Smrek, Topoľ štandard, Topoľ nadštandard, Javor nadštandard, Villa Breza nadštandart.

V prípade, že možnosť rezervácie nevyužijete, deti so sprievodom automaticky zaradíme na v tom čase najlacnejší typ ubytovania. Návrhy radíme v poradí v akom k nám boli doručené z poisťovne.


5. Predvolanie

 Predvolanie, t. j.  pozvánku na kúpeľnú liečbu s presným dátumom  liečenia posielame poštou cca mesiac pred nástupom do kúpeľov, najneskôr však 5 dní pred nástupom na liečenie. K nemu je priložená návratka – záväzná prihláška na liečenie, ktorú treba vyplniť a obratom zaslať späť do kúpeľov. V prípade nevyhovujúceho termínu treba uviesť dôvod nenastúpenia do návratky. Následne buď určíme iný termín podľa našich kapacitných možností – až do dátumu, keď platnosť návrhu vyprší, t.j. 1 rok od jeho vypísania lekárom, alebo návrh zašleme späť do poisťovne.

                                                                Predvolanie - deti bez sprievodu
                                                                NÁVRATKA - prihláška na KL deti

                                                                Predvolanie - deti so sprievodom
                                                                NÁVRATKA - prihláška na KL deti so sprievodom

                                                                Údaje o žiakovi


6. Pri nástupe na liečenie si so sebou do prijímacej kancelárie prineste:

  • Predvolanie na kúpeľnú liečbu
  • Oznámenie o schválení kúpeľnej liečby poisťovňou
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - nie staršie ako 2 pracovné dni žiadajte u detského lekára (potvrdenie o tom, že je dieťa zdravé, nejaví žiadne známky akútneho ochorenie dýchacích ciest, tráviaceho systému a nie je preto ani v liečbe antibiotickej a symptomatickej).
  • Lieky, ktoré dieťa užíva dlhodobo v dostatočnom množstve na celú dobu liečenia
  • Preukaz poistenca dieťaťa
  • Občiansky preukaz prípadného sprievodcu
  • Tlačivo "Údaje o žiakovi" - vyplní domáca Základná škola
  • Peniaze alebo platobnú kartu
  • Potvrdenie o hmotnej núdzi - ak ste v hmotnej núdzi, prineste si so sebou potvrdenie z Úradu práce, soc. vecí a rodiny. V tomto prípade zaplatíte za Vaše dieťa len za prvé 3 dni liečenia, spolu 7,20   (kúpeľný poplatok 1,70 € x 3 = 5,10 € + manipulačný poplatok 0,70 € x 3 = 2,10 € = 7,20 €). Táto sadzba sa vzťahuje len na dieťa, nie na sprievodcu.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Schvaľovanie sprievodcov

Podľa platných legislatívnych noriem (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, § 15, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, § 38, v znení neskorších predpisov) majú zákonný nárok na schválenie úhrady pobytu sprievodcu pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia len tí poistenci, ktorí sú všeobecne zo zákona oslobodení od povinnosti úhrady za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti. V prípade nášho zdravotníckeho zariadenia sú to všetky deti do 3 rokov veku. Je však na posúdení zdravotnej poisťovne do akého veku dieťaťa sprievodcu odsúhlasí.
Aj keď dieťaťu zdravotná posťovňa sprievodcu neodsúhlasí, rodič (prípadne iný plnoletý člen rodiny) môže nastúpiť na kúpeľnú liečbu ako jeho SPRIEVODCA SAMOPLATCA – tento zámer však treba kúpeľom oznámiť. Sprievodcovia sa počas pobytu môžu vystriedať.

Liečenie v kúpeľoch podľa vlastného výberu

Poistenec si môže konkrétne kúpele vybrať ešte pred odoslaním Návrhu na poisťovňu. Názov kúpeľov (LUČIVNÁ) uvedie v Návrhu a potvrdí svojím podpisom. V prípade, ak poistenec nepožaduje konkrétne kúpele, tieto mu pridelí poisťovňa.
Liečenie je možné absolvovať len raz v kalendárnom roku.

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk